Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони е продължение на програма САПАРД. По нея се предоставя безвъзмездна финансова помощ в областта на земеделието, преработвателната промишленост и горското стопанство. Средствата по програмите се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Вид на подкрепата

Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет.

  • за закупуване на земеделска техника .
  • за проекти, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности.

Недопустими инвестиции за настоящият прием

  • разходи свързани с инвестиции за напояване и отводняване;
  • разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти;

Бенефициенти

  • Земеделски производители /Физически и Юридически лица/;
  • Групи на производители /Юридически лица/.