Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

Прочети още

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Прочети още

Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането.

Прочети още

Подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на туризъм, производство или продажба на продукти, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци с цел продажба и развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Прочети още