Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Вид на подкрепата

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
 • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;

Бенефициенти

 • Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи на производители;
 • Предприятия /Физически и Юридически лица/.

Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.