Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности

Вид на подкрепата

Стартова помощ за неземеделски дейности

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:

 • Дейности за развитие на туризъм (Изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Допустими разходи

Начална помощ за нови неземеделски дейности в селските райони. Разходите трябва да са в съответствие с бизнес плана и могат да включват:

а) Изграждане, придобиване, включително чрез отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите по буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
д) Текущи разходи.

Най-малко 30% от разходите в бизнес плана са предвидени за разходи от „а“ до „г“.

Бенефициенти

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Критерии за допустимост:

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
 • Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
 • Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност;
 • Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо произведената енергия;
 • Стопанството на кандидати – земеделски производители, които не са микропредприятия трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта;
 • Суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, използвани за производство биоенергия, включително биогорива се ограничават до: 50% зърнени и други богати на скорбяла култури, както и суровини, които се използват за фуражи; 75% суровини от етеричномаслени култури.

Ограниченията не се прилагат за отпадъчни продукти.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планиските курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение към подмерки 6.2 и 6.4.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.
Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

Критерии за подбор

 • Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
 • Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии).
 • Създаване на заетост.

Интензитет и размер на помощта:

Подпомагането се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро.

Плащането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане в година по избор на кандидата, но не по-късно от петата година и не по-рано от третата година от изпълнението на бизнес плана.

Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът е извършил всички инвестиции, основните дейности и е постигнал целите, предвидени в бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008