Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Вид на подкрепата

Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет.

Начало на прием: 14 април 2015 г.

Краен срок за подаване на документи

 • за закупуване на земеделска техника - до 18.05.2015 г. 

 • за проекти, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности до 08.06.2015 г.

Общ бюджет по мярката: 150 млн. евро

Недопустими инвестиции за настоящият прием

 •  разходи свързани с инвестиции за напояване и отводняване;
 •  разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти;

Бенефициенти

 • Земеделски производители /Физически и Юридически лица/;
 • Групи на производители /Юридически лица/.

Критерии за допустимост

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/

 • Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от 8 000 евро стандартен производствен обем на стопанството;
 • Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
  Доход не се доказва за кандидати, юридически лица с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”;
 • Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план;

Допустими разходи и административно и финансово управление

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Недопустими разходи

 • Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;
 • Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси;
 • Закупуване на оборудване втора ръка;
 • Принос в натура;
 • При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
 • Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на бенефициента независимо дали всички свързани плащания са направени или не с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги”.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
Размерът на финансовата помощ се увеличава с до 20 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • За проекти, подадени от млади земеделски производители финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • За проекти, свързани със сливания на организации на производители финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • За проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • За проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • За проекти подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • За проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители финансовата помощ се увеличава с 20 %;
 • За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 15 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.

Допустими за подпомагане са проекти, които покриват минимален брой точки в резултат на селекцията по критериите за оценка определени от Комитета по наблюдение, а именно:

 • Приоритет ще бъде осигурен и за навлизането на млади фермери и такива, които са получили подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства през периода 2007 – 2013 и не са получавали подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1;
 • Кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
 • Приоритет за кандидати на територията на селските райони в страната, Северозападен район и райони с природни и други ограничения;
 • Приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност,иновации в стопанствата и водещи до намаляване на емисиите;
 • Проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции предприети от земеделски стопанства с биологично производство или в преход към биологично производство с поети многогодишни ангажименти за такова по ПРСР 2007 – 2013 и ПРСР 2014-2020;
 • Приоритет ще бъде предоставян за проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС;

Чувствителни сектори в земеделското производство (сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и осигуряващи допълнителна заетост.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008