Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Вид на подкрепата

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
 • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;

Бенефициенти

 • Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи на производители;
 • Предприятия /Физически и Юридически лица/.

Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

Допустими разходи и административно и финансово управление

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходите по изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на тях инструменти.
 • Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Недопустими разходи:

 • Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;
 • Разходи възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси;
 • Закупуване на оборудване втора ръка;
 • Принос в натура;
 • При инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
 • Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Разходи извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на бенефициента независимо дали всички свързани плащания са направени или не, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги”.

Критерии за допустимост и оценка

Критерии за допустимост:

 1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия.
 2. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

Кандидатите групи на производители трябва да отговарят на следните условия:

 1. Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители;
 2. Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията;
 3. Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопанствата на членовете на организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.

Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора и памук. Избраните първични производствени сектори ще бъдат посочени в националното законодателство.

Критерии за оценка

Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:

 • Проекти за инвестиции за преработка на плодове и зеленчуци;
 • Проекти за инвестиции за преработка животинска продукция;
 • Проекти за инвестиции за преработка на етерично - маслени и медицински култури;
 • Проекти за инвестиции за преработка на технически култури;
 • Проекти за преработка на биологични суровини и продукти;
 • Проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
 • Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
 • Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата/предприятията;
 • Инвестиции за иновации в стопанството/предприятието;
 • Кандидати с интегрирани проекти и/или колективни инвестиции;
 • Проекти с инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост;
 • Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
 • Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

Помощта по мярката за инвестиции свързани с преработка и/или маркетинг се отпуска в съответствие с общите правила за държавна помощ в случаите на преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І:
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от 6 до 10 производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от над 10 производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008