Схема Подобряване на производствения капацитет на МСП

Допустими кандидати

 • Микро, малки или средни предприятия;
 • С минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
 • С нетни приходи от продажби общо за 2015, 2016 и 2017г. както следва:
  • Микро предприятия: ≥ 210 хил. лв.
  • Малки предприятия: ≥  750 хил. лв.
  • Средни предприятия: ≥ 3 млн. лв.

Допустими са дейности за:

 • подобряване на производствените процеси и/или

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

 • създаването на нов стопански обект;
 • разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект;
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Допустими са разходи за:

 • Придобиване на ДМА – машини, съоръжения и оборудване;
 • Придобиване на ДНА – софтуер и др. – до 200 хил. лв.

Размер на помощта за проект:

 • Микро предприятия: 100 хил. лв. – 500 хил лв.
 • Малки предприятия: 100 хил. лв. – 750 хил. лв.
 • Средни предприятия: 100 хил. лв. – 1 млн. лв.

Максимален процент на финансовата помощ:

 • За дейности извън Югозападен Район
  • Микро и малки предприятия – 70%
  • Средни предприятия – 60%
 • За дейности в Югозападен Район (София град, София област, области Благоевград, Перник, Кюстендил)
  • Микро и малки предприятия – 45%
  • Средни предприятия – 35%

Продължителността на изпълнение на всеки проект е до 12  месеца.

Допустими сектори, бюджети и срокове за кандидатстване

Общ бюджет (публично съфинансиране): 58,6 млн. лева

ü  С10 „Производство на хранителни продукти“ (с изключение на 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.91)

ü  С11 „Производство на напитки“ (с изключение на 11.02, 11.03,  11.06.)

ü  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

ü  С14 „Производство на облекло“

ü  С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

ü  С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

ü  С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

ü  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

ü  С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

ü  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

ü  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

ü  С24 „Производство на основни метали“

ü  С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

ü  С31 „Производство на мебели“

ü  С32 „Производство, некласифицирано другаде“

ü  С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 Общ бюджет (публично съфинансиране): 73,3 млн. лева

ü  С20 „Производство на химични продукти“

ü  C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

ü  C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

ü  С27 „Производство на електрически съоръжения“

ü  С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

ü  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

ü  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

Общ бюджет (публично съфинансиране): 14,7  млн. лева

ü  J58 „Издателска дейност“

ü  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

ü  J60 „Радио- и телевизионна дейност“

ü  J61 „Далекосъобщения“

ü  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

ü  J63 „Информационни услуги“

ü  М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Краен срок за кандидатстване: 21 май 2019 г.