Схема Подкрепа за иновации в предприятията

Общ бюджет (публично съфинансиране): 78  млн. лева

Размер на помощта за проект: 100 000 - 500 000 лв.

Интензитет на помощта: 25% - 85% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

Цели: Насърчаване на иновациионните дейности в следните области:

  • мехатроника и чисти технологии;
  • информатика и ИК технологии;
  • индустрии за здравословен живот и биотехнологии;
  • нови въведения в креативни и рекреативни индустрии.

Важно: допустимите сектори все още не са уточнени от МИ.

Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА
  • Придобиване на ДНА
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Планирана дата на обявяване: септември 2015

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008