Схема Енергийна ефективност в МСП

Общ бюджет (публично съфинансиране): 97,7 млн. лева

Размер на помощта за проект: 50 000 - 1 500 000 лв.

Интензитет на помощта: 35% - 70% в зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ.

Цели:

  • Подобряване на енергийната ефективност на предприятията.
  • Използване на енергия от ВЕИ.

Допустими кандидати: Микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията
  • Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията
  • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
  • Консултантски услуги за извършване на енергиен одит

Планирана дата на обявяване: декември 2015г.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008