Програма за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони е продължение на програма САПАРД. По нея се предоставя безвъзмездна финансова помощ в областта на земеделието, преработвателната промишленост и горското стопанство. Средствата по програмите се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Активни процедури

Прочети още

ОП Иновации и конкурентноспособност

Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“, наричана накратко ОП „Конкурентноспособност“, предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата.

Активни процедури

Прочети още

ОП Рибарство и аквакултури

Програмата има за цел:

  • да осигури устойчиво развитие на отрасъла на рибарството
  • да развие пазара на рибни продукти
  • да подпомага устойчивото развитие нариболовните райони и подбри качеството на живот в тези райони

Активни процедури

Прочети още