Предстои отваряне на 01.05.2015 г. на процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП" от Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“(ОПИК)-2014-2020, за която тече обществено обсъждане до 20.04.2015г.

Предстои отваряне на 01.05.2015 г. на процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП" от Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“(ОПИК)-2014-2020, за която тече обществено обсъждане до 20.04.2015г.

Допустими кандидати:

 • Микро, малки или средни предприятия;
 • С минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.);
 • С нетни приходи от продажби общо за 2012, 2013 и 2014 г. както следва:
Микро предприятия: Малки предприятия: Средни предприятия:
≥ 200 хил. лв. ≥ 1 млн. лв. ≥ 6 млн. лв.

Допустими са дейности за:

 • подобряване на производствените процеси и/или
 • добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
 • разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
 • внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

 • създаването на нов стопански обект;
 • разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

Допустими са разходи за:

 • Придобиване на ДМА - машини, съоръжения и оборудване;
 • Придобиване на ДНА – софтуер и др.

Размер на помощта за проект:

 • Микро предприятия: 100 хил. лв. - 500 хил лв.
 • Малки предприятия: 200 хил. лв. – 750 хил. лв.
 • Средни предприятия: 300 хил. лв. – 1 млн. лв.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.

Максимален  процент на финансовата помощ:

 • За дейности извън Югозападен Район
  • Микро и малки предприятия - 70%
  • Средни предприятия - 60%
 • За дейности в Югозападен Район (София град, София област, области Благоевград, Перник, Кюстендил)
  • Микро и малки предприятия - 45%
  • Средни предприятия - 35%

Продължителността на изпълнение на всеки проект е до 18  месеца.

Допустими сектори, бюджети и срокове за кандидатстване:

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

Общ бюджет (публично съфинансиране): 117,2  млн. лева
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2015 г.

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

Общ бюджет (публично съфинансиране): 146,4  млн. лева
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2015 г.

Интензивни на знание услуги:

Общ бюджет (публично съфинансиране): 29,3  млн. лева
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2015 г.

Програми 

Активни процедури 

Контакти 

София, бул. Витоша 63, ет. 3

+359 2 987 91 60

+359 2 988 04 60

office@vocaconsult.com

Силистра, ул. Добруджа 3, ет. 2

 

 

  Сертификат №32340/15/S ISO 9001:2008